วันที่ 31 ม.ค. 61 ผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่ามีผู้พบเห็นรูปหล่ อหล วงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

พ ระอริยส งฆ์ผู้เ ปี่ยมล้ น ด้วยเมตต าธ รรม แสดงปฏิห าริย์ โ ผล่ขึ้นมาจ ากร ากต้นโ พธิ์โบร าณ อ ายุกว่า 100 ปีบ้านหน องเหล็ก ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ ซึ่งผู้พบเห็นเป็นคนแรกคือ นายสุนทร นาดี อดี ตกำนั นตำบลแคน

ในตอนบ่ายของวันที่ 29 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา พอข่าวแ พร่สะพั ด ช าวบ้านและนักเ สี่ยงโ ชคจากทั่ วส ารทิศNo description available.ต่ างพากันเดินทางไปดูรูปหล่ อหล วงปู่แหวน สุจิณโณ โ ผล่ขึ้นมาจากร ากต้นโ พธิ์เป็นจำน วนมาก ตลอ ดทั้งกล างวัน

และกล างคืน โดยเฉพาะช่ วงโ ค้งสุดท้ ายก่อนวันห-วยออก ยิ่งแต่คึ กคั กเป็นอย่ างมาก วันที่ 31 ม.ค.61No description available.เวลา 23.30 น.ผู้สื่ อข่ าวรุ ดลงพื้นที่ตร วจสอบ ที่ต้นโพธิ์ บ้านหนองเหล็ก ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์

พบมีช าวบ้านจำน วนมาก ต่ างพากันนำพ วงมาลั ยด อกด าวเ รือง ด อกไม้ ธู ป เทียน มากร าบไ หว้ขอพ รNo description available.รูปหล่ อหล วงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ที่โ ผล่ออกมาจากร ากต้นโพธิ์โบร าณ

จากการส อบถามช าวบ้านอ ายุ 80 ปี ทราบว่า เ กิดมาก็เห็นเลย ค าดว่าจะมีอ ายุกว่า 100 ปี เป็นต้นไม้No description available.ศั กดิ์สิ ทธิ์ประจำห มู่บ้าน แม้ว่าจะดึกดื่นกลับพบว่า ผู้คนทะลั กแ ห่นำโทรศัพท์มาถ่ายรูปและนำไ ฟฉ าย

มาส่ องหาเ ลขเ ด็ดกันตลอ ดทั้งคืน และต่ างบนบ านขอเ ลขเ ด็ดเพื่อนำไปเ สี่ยงโ ชค ในงว ดวันที่ 1 ก.พ.61 นี้

No description available.นายสุนทร นาดี อดี ตกำนันตำบลแคน เล่าว่า ได้ไปขอสะเ ก็ดต้นโพธิ์ เพื่อมาทำย าแ ก้ งูส วัด แล้วได้พบเห็นดังกล่าว

ทำให้ช าวบ้านฮื อฮาเป็นจำน วนมาก หลังจ ากนั้นในคืนเดียวกัน ตนได้ฝันว่า ช าวบ้านหน องเ หล็กได้ปลามาแบ่งกันทั้งห มู่บ้าน

ซึ่งได้ปล าจากที่ได้ร่วมกันสู บน้ำที่หน องเ หล็กออกจ นหมด หลังจากที่ข่ าวแ พร่ออกไปทำให้ผู้คนที่ศรั ทธาOpen photoและเหล่ าบรรดานักเ สี่ยงโ ชค คอห-วย จากทั่วส ารทิศ แห่เดินทางเข้ามากร าบไ หว้บูช า และขออำน าจ

สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ดลบันด าลให้ ร่ำร วยถูกห-วยสมใจต ามคำขอกันถ้ วนหน้า โดยเฉพาะค่ำคืน วันนี้ 31 ม.ค.61

โ ค้งสุดท้ายก่อนวันห-วยออก ช าวที่ทราบข่ าวก็แ ห่มากร าบ และขอห-วยที่ใ ต้ต้นโ พธิ์เป็นจำน วนมาก

ทั้งกล างวัน และกล างคืน ทำให้ผู้ที่มาต้องยืนรอคิ วย าวหลายร้ อยเมตร ซึ่งช าวบ้านที่ไปต่ างก็ได้เ ลขที่ตน

เห็นเ ลขค าดว่าในช่วงเช้าวันที่ 1 ม.ค.61 ตรงกับวันห-วยออกจะมีช าวบ้านแ ห่ไปขอห-วยเป็นจำน วนมากอย่ าง

Leave a Reply

Your email address will not be published.