สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2566

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2566

    

ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ

1) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ          2          อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

2) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน และเป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการกระจายเสียงได้ ซึ่งได้รับการทดสอบเสียงและการอ่านฟังเสียง แล้วรับรองคุณสมบัติดังกล่าวจาก คณะกรรการที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการ

3) ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติการ            7           อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และมีสภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ *** มีทดสอบร่างกาย ***

4) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ            1            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ โดยต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

5) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษารัสเซีย)           1            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือเศรษฐศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียได้เป็นอย่างดี

6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ           1            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           1            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

8) นิติกรปฏิบัติการ           2            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

9) เจ้าพนักงานตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน            7           อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         11,500       บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีสภาพร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความแข็งแรงที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ***มีทดสอบร่างกาย ***

10) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            16            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         11,500       บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่า นาทีละ 25 คำ และภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า นาทีละ 25 คำ

11) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            2            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         11,500       บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานะการ หรือบริหารธุรกิจ หรือช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเครื่องยนต์ หรือช่างเครื่องกล

12) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า)     1     อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         11,500       บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

13) นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน             1            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         11,500       บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือการออกแบบ หรือศิลปหัตถกรรม หรือการออกแบบตกแต่ง หรือนิเทศศิลป์ หรือศิลปกรรม หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือมัณฑนศิลป์ หรือจิตรกรรม

14) เจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน       16      อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         11,500       บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความสามารถในการจดรายงานการประชุมด้วยวิธีการอื่นใดที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเห็นว่า เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและถอดถ้อยคำเป็นตัวพิมพ์ มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ

ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า 

การรับสมัครสอบ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2566แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top