MEA เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา มทร.ธ. ดูงานระบบ Cyber Security

MEA เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา มทร.ธ. ดูงานระบบ Cyber Security

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566) นางนันทวรรณ ธรรมวิไลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และธรรมาภิบาลข้อมูล พร้อมด้วยพนักงาน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานระบบ Cyber Security ของ MEA ณ ห้อง Warroom ชั้น 3 อาคาร ICT การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มีศักยภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันความรู้ถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมาตรฐานระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่ MEA รับผิดชอบ เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการกับประชาชน ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่บุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว จะสามารถนำความรู้ไปใช้ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

#CyberSecurity #RMUTT 

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง 

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top