จุฬาราชมนตรีมีไว้ทำไม (2) | ประชาไท Prachatai.com

จุฬาราชมนตรีมีไว้ทำไม (2) | ประชาไท Prachatai.com

หากพิจารณาดูในพระราชบัญญัติ หรือ พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันประกาศคือเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรีเอาไว้ 4 ประการด้วยกัน ปรากฏอยู่ใน หมวด 1 มาตรา 8 ดังนี้ คือ 

1. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อทางราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม 2. แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 3. ออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์และแจ้งผลการดูดวงจันทร์ต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนา และ 4. ออกประกาศเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม นี่คืออำนาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี 4 ประการนี้เท่านั้นที่ระบุเอาไว้ใน พรบ.ฉบับนี้ นอกเหนือจากนั้นไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี 

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรีตาม พรบ.ฉบับนี้นั้น มีจุฬาราชมนตรีเพียงแค่ 2 ท่าน (ท่านจุฬาราชมนตรีคนที่ 17 และ 18 คือ นายสวาสดิ์ สมาลยศักดิ์ และ นายอาศิส พิทักษ์คุ้มพล) พวกเราหลายท่านคงจะรับทราบกันดีว่าที่ผ่านมาท่านจุฬาราชมนตรีได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้มากน้อยเพียงใด ณ ที่นี่ไม่ขอกล่าวถึง 

แต่สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งที่จะชี้ชวนให้พิจารณากันก็คือ ใน พ.ร,บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ฉบับนี้ ได้ระบุเอาไว้ใน หมวด 3 มาตรา 16 เอาไว้ว่า ให้มีคณะกรรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” (กอท.) ประกอบด้วยจุฬาราชมนตรีเป็นประธานและกรรมการ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจาก กรรมการอิสลามประจำจังหวัด (กอจ.) ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จังหวัดละ 1 คน และจากกรรมการอื่นซึ่งคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ (ระบุไว้ในมาตรา 19 ของ พรบ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540) 

ปัจจุบัน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ กอท. ชุดปัจจุบัน ตำแหน่งประธานฯ นั้นได้ว่างลง (จุฬาราชมนตรี) มีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก กอจ. อยู่จำนวน 36 คน และมาจากการคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรีจำนวน 13 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 คน 

รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) มีจำนวน 9 ท่าน ตัวแทนจาก กอจ. 5 ท่าน จุฬาราชมนตรีคัดเลือก 4 ท่าน 

มีเลขาธิการ กอท. จำนวน 1 ท่าน ซึ่งจุฬาราชมนตรีเป็นผู้คัดเลือก 

มีรองเลขาธิการ กอท. จำนวน 9 ท่าน มาจากตัวแทน กอจ. จำนวน 7 ท่าน มาจากจุฬาราชมนตรีเป็นผู้คัดเลือก จำนวน 2 ท่าน ที่เหลืออีก 30 ท่าน คือ คณะ กอท. ที่มาจากตัวแทน กอจ. จำนวน 24 ท่าน และ 6 ท่าน มาจากจุฬาราชมนตรีเป็นผู้คัดเลือก (รายละเอียดดูได้จากลิงค์ )  

ข้อสังเกตบางประการที่พอจะนึกได้ เมื่อเห็นหน้าตาของ กอท.ชุดปัจจุบันที่มีจุฬาราชมนตรีเป็นประธาน (ตอนนี้ตำแหน่งว่างลง) จากจำนวน 49 ท่าน ใน คณะ กอท. นี้นั้น 36 ท่านมาจากตัวแทนของ กอจ. และอีก 13 ท่าน เป็นโควต้าที่ท่านจุฬาราชมนตรีเป็นผู้คัดเลือก ในจำนวน 13 ท่าน ใครเป็นใคร ท่านผู้อ่านลองดูกันเอาเอง ตามลิงค์นี้  

คำถามปิดท้ายในข้อเขียนนี้ คือ คุณสมบัติของประธาน กอท. ก็คือ คุณสมบัติผู้ที่เป็นจุฬาราชมนตรี คือผู้ทำหน้าที่ผู้นำองค์กรของคณะนี้ (กอท.) ด้วยเช่นกัน ระบุไว้ในหมวด 1 มาตรา 7 ที่มีอยู่ด้วยกัน 10 ข้อ ใน พรบ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ข้อสุดท้าย คือ มาตรา 7 (10) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง……แล้วด้วยเหตุใดเล่า คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็น กอท.ให้เหมือนกับคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นจุฬาราชมนตรี ? 

ทำไมต้องเอาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้ามาเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ??

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: จุฬาราชมนตรีมีไว้ทำไม? (1) 

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top