กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 348 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2566

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 348 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2566

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         1          อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ            2        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

3) นักโภชนาการปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

4) นักจิตวิทยาปฏิบัติการ            117        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิก

5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            3            อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         10,840-12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน

6) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        3        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         10,840-12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา

7) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน  (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ)               221        อัตรา 

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         10,840-12,650        บาท

**เฉพาะตำแหน่งนี้ มีสิทธิประโยชน์เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ร.) ในอัตรา 3,30-6,500    บาท และหากผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราชทัณฑ์ให้ความเห็นชอบแล้ว มีสิทธิได้รับในอัตรา 4,000-8,000 บาท ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ มีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในอัตรา 400-420 บาท ต่อวัน** 

***เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ เรือนจำ/ทัณฑสถานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ***

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา


ผู้สมัครสอบในตำแหน่งที่ 1-6 ข้างต้น จะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ใน

ระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัคร หรือสูงกว่า 

เรียบร้อยแล้ว

เฉพาะผู้สมัครสอบในตำแหน่งที่ 7 จะต้องเข้าสอบภาค ก.

ของ ก.พ. เป็นการเฉพาะในครั้งนี้ด้วย 

แม้ว่าจะผ่านภาค ก. มาแล้ว  

และหากผลสอบภาค ก. ไม่ผ่านในครั้งนี้ 

ไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์! 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ correct.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมราชทัณฑ์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2566

                                                                                                                                                              แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top