สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2566

   

ตำแหน่งและอัตรา

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน  ระดับ 3          1          อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาด้านบัญชี

คุณสมบัติ

1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

2) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร 

ผู้สมัครสอบไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 5311 2456 – 60

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ แหล่งที่มา

Scroll to Top