สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2566

  

ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ

1) นิติกรปฏิบัติการ            9        อัตรา

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์  หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            2        อัตรา

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            1            อัตรา

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ (ทุกตำแหน่ง)        15,000-16,500        บาท

ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า หรือ กรณีไม่ผ่านภาค ก. จะจัดให้สอบภาค ก. พิเศษ ในภายหลัง และ

การรับสมัครสอบ

สำนักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top