รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมการพัฒนาสินค้าภาคการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ หวังพัฒนาอาชีพ

รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมการพัฒนาสินค้าภาคการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ หวังพัฒนาอาชีพ

รัฐมนตรีเกษตรฯ เรียกประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา เตรียมการพัฒนาสินค้าภาคการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ หวังพัฒนาอาชีพ โครงสร้างพื้นฐาน ที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมส่วนราชการในจังหวัดพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ลานค้าชุมชนหนองระบู อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อรับฟังแนวทางและมอบนโยบายการพัฒนาสินค้าภาคการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ โดยจะต้องให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดการยกระดับสินค้า การแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การตลาด การบริหารจัดการน้ำ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการนำเสนอสินค้าที่ต้องการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดพะเยา อาทิ สินค้าข้าว การส่งเสริมสินค้าปลานิลและกุ้มก้ามกราม โคเนื้อ การสนับสนุนการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย ในโครงการชุมชนต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองถั่วเขียวคุณภาพดี การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อลด PM 2.5 การส่งเสริมการปลูกไผ่พลังงาน ส่งเข้าโรงงานไฟฟ้าชีวมวล การจัดทำ Soft Power สุดยอดกาแฟพะเยา สู่สุดยอดกาแฟไทย และการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานในสังกัด ยังมีแนวทางในการปรับภูมิทัศน์รอบกว้านพะเยา เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอีกด้วย

s__16908666
ทั้งนี้ จังหวัดพะเยามีพื้นที่ทั้งหมด 3,959,412 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,243,952 ไร่ (31.41% ของพื้นที่ทั้งหมด) แบ่งเป็น ที่นา จำนวน 693,169 ไร่ ที่ไร่ จำนวน 176,437 ไร่ ที่ไม้ผล/ไม้ยืนต้น จำนวน 278,505 ไร่ ที่สวน จำนวน 22,583 ไร่ และที่การเกษตรอื่น ๆ จำนวน 73,258 ไร่ โดยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 665,843 ไร่ และนอกเขตชลประทาน 578,109 ไร่

s__16908671

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top