ศาล รธน.ลงวันนัดพิจารณาคดี หุ้นไอทีวี-หาเสียงแก้ม.112 ของก้าวไกล วันที่ 15 พ.ย.นี้

ศาล รธน.ลงวันนัดพิจารณาคดี หุ้นไอทีวี-หาเสียงแก้ม.112 ของก้าวไกล วันที่ 15 พ.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญลงวันพิจารณาคดีหุ้นไอทีวีและคดีหาเสียงแก้ม.112 ของก้าวไกล วันที่ 15 พ.ย.นี้

1 พ.ย. 2566 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกจดหมายข่าวผลการประชุมคดีที่เกี่ยวกับพรรคก้าวไกล 2 กรณี คือกรณีพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล สิ้นสภาพการเป็น สส.หรือไม่จากการมีหุ้นไอทีวี และกรณีพรรคก้าวไกลถูกร้องยุบพรรคจากการหาเสียงโดยมีนโยบายยกเลิกมาตรา 112

ในจดหมายข่าวระบุถึงกรณีแรกว่าจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่ กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใด ๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของส.ส. ของนายพิธา สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) หรือไม่

คดีนี้พิธายื่นขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน โดยศาลรัฐธรรมนูญดำเนินกระบวนพิจารณามาแล้ว 11 ครั้ง เรียกให้บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐาน จำนวน 12 ราย ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และให้รอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งศาลเรียกไปก่อนหน้านี้ และเรียกให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งคำชี้แจงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วย โดยกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.

ส่วนคดีที่สอง ศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมปรึกษาคดี กรณีธีรยุทธ สุวรรณเกษร ขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของ พิธา และพรรคก้าวไกล ที่เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่.. พศ….) เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

คดีนี้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้ว จำนวน 37 ครั้ง ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แล้วกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันและเวลาเดียวกับคดีแรก

แหล่งที่มา

About The Author

Scroll to Top