กรมการข้าว ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2566

กรมการข้าว ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2566


กรมการข้าว เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง
ข้าราชการ 
บรรจุเข้าทำงานส่วนกลาง
และบางตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            3        อัตรา

เงินเดือน ระหว่าง     10,840 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา

2) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        1        อัตรา

เงินเดือน ระหว่าง     10,840 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา

3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            4        อัตรา

เงินเดือน ระหว่าง     10,840 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา

4) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน            4        อัตรา

เงินเดือน ระหว่าง 10,840 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนหลายในสาขาวิชา (ไม่ระบุ) ทางเทคคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ทางเครื่องกล ทางเทคนิคการผลิต ทางเทคนิคโลหะ ทางเขียนแบบเครื่องกล หรือทางช่างกลการเกษตร หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องกลการเกษตร หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขา (ไม่ระบุ) ทางเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ทางเครื่องกล ทางเทคนิคการผลิต ทางเทคนิคโหละ ทางเขียนแบบเครื่องกล หรือทางช่างกลการเกษตร

5) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            1        อัตรา

เงินเดือน ระหว่าง 10,840 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขา (ไม่ระบุ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางไฟฟ้ากำลัง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวชา (ไม่ระบุ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ทางไฟฟ้ากำลัง

6) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            1        อัตรา (บรรจุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)*

เงินเดือน ระหว่าง 10,840 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขา (ไม่ระบุ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางไฟฟ้ากำลัง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวชา (ไม่ระบุ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ทางไฟฟ้ากำลัง

* ตำแหน่งมีค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ

ผู้สมัครจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สมัคร หรือสูงกว่า 

และมีคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรองไว้แล้ว โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง 

ที่นี่

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ กรมการข้าว ricethailand.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานที่ผู้สมัครต้องเตรียมเพื่ออัพโหลด 

1) สำเนาประกาศนียบัตรที่ตรงตามประกาศรับสมัคร 

2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

3) สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน

5) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก.

6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ่

กรมการข้าวจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร           |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top