ศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 พฤศจิกายน 2566

ศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 พฤศจิกายน 2566

 

สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครสอบ

เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 

ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

จำนวนที่รับสมัคร        4        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า หรือผ่านการสอบภาค ก. ที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดสอบไว้แล้ว

ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิสมัครเข้ารับราชการ

สมรรถนะที่ต้องการ

1) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ความเห็นทางกฎหมาย และแนวคำพิพากษาของศาล

2) มีความรู้ความสามารถในการสรุปข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ และการจับประเด็น

3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาาาไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

5) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่

6) มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีการทำงานเป็นทีม

7) มีความมุ่งผลสัมฤทธิ์

8) มีจิตบริการ

9) มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในความถูกต้อง

การรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์ admincourt.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานศาลปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบให้ทราบ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2566

อ่านประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม            |            เว็บไซต์สมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top