Why We Buy: ศาสตร์แห่งการชอปปิง เรื่องไม่ลับ…อะไรทำให้คุณยอมควักเงินจ่าย

Why We Buy: ศาสตร์แห่งการชอปปิง เรื่องไม่ลับ...อะไรทำให้คุณยอมควักเงินจ่าย

  หนังสือ Why We Buy : The Science of Shopping โดย Paco Underhill เล่มนี้เป็นวิทยาศาสตร์ ใครที่เป็นผู้ประกอบการแล้วไม่เคยอ่าน อยากซื้อของได้ราคาดีแล้วไม่เคยอ่าน

แหล่งที่มา

Scroll to Top