สำนักงานกิจการยุติธรรม รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 6 อัตรา บัดนี้ – 23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานกิจการยุติธรรม รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 6 อัตรา บัดนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2567


ตำแหน่งที่รับโอน ตำแหน่งประเภทวิชาการ 

จำนวน 6 อัตรา

1) ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

3) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

4) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครสอบ

1) สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นหนังสือแสดงความจำนงและหลักฐานประกอบการโอนด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

2) สมัครผ่านไปรษณีย์  โดยให้ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นหนังสือแสดงความจำนงและเอกสารประกอบการโอนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซอง “กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210″ โดยถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2141 3682

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแหล่งที่มา

Scroll to Top