สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2567

 

ตำแหน่งและอัตรารับสมัคร

1) ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานไซเบอร์)            4        อัตรา

ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะงาน ไม่น้อยกว่า 17 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) ผู้อำนวยการฝ่าย (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)        1        อัตรา

ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะงาน ไม่น้อยกว่า 17 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้า (สายงานสนับสนุน)            1        อัตรา

ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะงาน ไม่น้อยกว่า 17 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านไซเบอร์ ระดับ 1-3        20        อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ระดับ 1-3        3        อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านกฎหมาย ระดับ 1-3        1        อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป และคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

7) เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการจัดการ  ระดับ 1-3        4        อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป

8) เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการสื่อสารองค์กร ระดับ 1-3        1        อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป 

9) เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการเงิน ระดับ 1-3        1        อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน บัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10) เจ้าหน้าที่กลุ่มปฎิบัติงานทั่วไปด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 1-3        5        อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป 

11) เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านโสตทัศนูปกรณ์ ระดับ 1-3    1    อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป 

12) เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการศึกษา ระดับ 1-3    1    อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป 

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป

– ระดับ 1 อัตรา 18,500    บาท

– ระดับ 2 อัตรา 26,500    บาท

– ระดับ 3 อัตรา 37,000 บาท

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

– ระดับ 1 อัตรา 31,200    บาท

– ระดับ 2 อัตรา 39,000     บาท

– ระดับ 3 อัตรา 48,700    บาท

หัวหน้างาน อัตรา 60,900    บาท

ผู้อำนวยการฝ่าย อัตรา 76,200    บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ

1) สัญชาติไทย

2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3) ฯลฯ

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

วิธีการสมัครสอบ

ผู้มีความประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ncsa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท ไม่คืนให้ในทุกกรณี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                    |                ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top