กระทรวง พม. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

กระทรวง พม. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน        1        อัตรา

เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาวิชาการออกแบบ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

2)  นายช่างภาพปฏิบัติงาน        1        อัตรา

เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

3) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (3 จังหวัดชายแดนใต้)        1        อัตรา

เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

4) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน            6        อัตรา

เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        5        อัตรา

เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        5        อัตรา

เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 

7) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        1        อัตรา

เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

8) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

9) นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ            4        อัตรา

เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์

 

10) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            2        อัตรา

เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ผู้สมัครต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดให้รับสมัคร หรือสูงกว่า

ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่

<ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครรับราชการ>

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567- 28 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      เอกสารแนบท้ายประกาศ         |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top