สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 96 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2567

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 96 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2567


ตำแหน่งและอัตราว่างครั้งแรก

1) ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน            2        อัตรา

2) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน        10        อัตรา

3) นายแพทย์ปฏิบัติการ        29        อัตรา

4) เภสัชกรปฏิบัติการ        6        อัตรา

5) แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ            1        อัตรา

6) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก        1        อัตรา

7) นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ            1        อัตรา

8) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ            2        อัตรา

9) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ            2        อัตรา

10) นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ        2        อัตรา

11) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ            40        อัตรา

ตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน : 

1) ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 9,400    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 

2) ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 10,840    บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 11,500    บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ :

1) ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000    บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2) ปริญญาตรี ทีมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาตรี ที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนอัตรา 15,800    บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด

3) ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) อัตราเงินเดือน 17,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

4) ปริญญโททั่วไป หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 17,500    บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด

5) ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา อัตราเงินเดือน 18,020 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

6) ปริญญาโท ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี จากวุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนด ได้รับเงินเดือน 18,510 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

7) วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

8) วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 4-5 ปี ต่อจากปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร อัตราเงินเดือน 21,610 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. หรือ ก.ก.

ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาตามที่ ก.ก. กำหนด 

วิธีตรวจสอบคุณวุฒิ คลิกที่นี่

วิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2224 9711 ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ        200        บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร 

2) ต้นฉบับใบคุณวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) และระเบียบแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา อย่างละ 2 ฉบับ หากเป็นวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารฉบับแปลโดยผู้มีใบอนุญาตในการแปล

3) ใบประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ (เฉพาะตำแหน่งที่ระบุไว้) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

4) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

5) บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

7) ใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9 สด.8 หรือ สด.43 แล้วแต่กรณี พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (กรณีเพศชาย)

8) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2555

สำนักการแพทย์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 5 วัน ทำการ ก่อนจัดสอบคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  และดาวน์โหลดใบสมัครสอบแหล่งที่มา

Scroll to Top