สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่งและอัตราแรกบรรจุ

1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา 

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

3.  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ) จำนวน 1 อัตรา 

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี

ผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองคลิกที่นี่ (ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบราชการ)

การรับสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ thaigov.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top