อาชีพที่ห้ามชาวต่างชาติทำ มีอาชีพอะไรบ้าง ถ้าทำอาชีพนี้ในไทยถือว่าผิดกฏหมาย

อาชีพที่ห้ามชาวต่างชาติทำ มีอาชีพอะไรบ้าง ถ้าทำอาชีพนี้ในไทยถือว่าผิดกฏหมาย

การกำหนดอาชีพสงวน ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้ระบุอาชีพที่สงวนและเงื่อนไขไว้ทั้งหมด 40 อาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 4 บัญชี ดังนี้

อาชีพที่ห้ามชาวต่างชาติทำ มีอาชีพอะไรบ้าง ถ้าทำอาชีพนี้ในไทยถือว่าผิดกฏหมาย

อาชีพที่ห้ามชาวต่างชาติ

อาชีพที่ห้ามชาวต่างชาติทำ มีอาชีพอะไรบ้าง ถ้าทำอาชีพนี้ในไทยถือว่าผิดกฏหมาย

บัญชี 1 งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด จำนวน 27 งาน ได้แก่

 1. งานแกะสลักไม้
 2. งานขับขี่ยานยนต์ ยกเว้นงานขับรถยก (forklift)
 3. งานขายทอดตลาด
 4. งานเจียระไนเพชร/พลอย
 5. งานตัดผม/เสริมสวย
 6. งานทอผ้าด้วยมือ
 7. งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ฟาง ไม้ไผ่ ขนไก่ เส้นใย เป็นต้น
 8. งานทำกระดาษสาด้วยมือ
 9. งานทำเครื่องเขิน
 10. งานทำเครื่องดนตรีไทย
 11. งานทำเครื่องถม
 12. งานทำเครื่องทอง/เงิน/นาก
 13. งานทำเครื่องลงหิน
 14. งานทำตุ๊กตาไทย
 15. งานทำบาตรพระ
 16. งานทำผ้าไหมด้วยมือ
 17. งานทำพระพุทธรูป
 18. งานทำร่วมกระดาษ/ผ้า
 19. งานนายหน้า/ตัวแทน
 20. งานนวดไทย
 21. งานมวนบุหรี่
 22. งานมัคคุเทศก์
 23. งานเร่ขายสินค้า
 24. งานเรียงอักษร
 25. งานสาวบิดเกลียวไหม
 26. งานเลขานุการ
 27. งานบริการทางกฎหมาย

บัญชี 2 งานที่ให้คนต่างด้าวของประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยทำเท่านั้น หรือคนต่างด้าวสามารถทำงานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย จำนวน 3 อาชีพ ได้แก่

 1. วิชาชีพบัญชี
 2. วิชาชีพวิศวกรรม
 3. วิชาชีพสภาปัตยกรรม

บัญชี 3 งานฝีมือหรือกึ่งฝีมือที่ให้คนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไข หรือให้คนต่างด้าวทำงานได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง จำนวน 8 งาน ได้แก่

 1. งานกสิกรรม
 2. งานช่างก่ออิฐ/ช่างไม้/ช่างก่อสร้างอาคาร
 3. งานทำที่นอน
 4. งานทำรองเท้า
 5. งานทำหมวก
 6. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
 7. งานปั้นเครื่องดินเผา

บัญชี 4 งานฝีมือที่ให้คนต่างด้าวทำเฉพาะงานที่มีนายจ้างและให้เข้ามาไทยตาม MOU หรือเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไข โดยจะทำงานนั้นได้เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าในที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) จำนวน 2 งาน ได้แก่

 1. งานกรรมกร
 2. งานขายของหน้าร้าน

สำหรับอาชีพที่ห้ามชาวต่างชาติทำเด็ดขาดนั้น ชาวต่างชาติไม่สามารถขออนุญาตทำงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ส่วนอาชีพที่ห้ามชาวต่างชาติทำโดยมีเงื่อนไขนั้น ชาวต่างชาติสามารถขออนุญาตทำงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ แต่จะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน โดยต้องมีคุณสมบัติและเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

หากชาวต่างชาติฝ่าฝืนกฎหมาย โดยทำงานในอาชีพที่ห้ามทำเด็ดขาดหรือทำงานในอาชีพที่ห้ามทำโดยมีเงื่อนไขโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท และอาจถูกส่งกลับประเทศอีกด้วย และหากทำผิดซ้ำ จะมีโทษปรับ 50,000 – 200,000 บาท โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และขึ้นบัญชีห้ามจ้างแรงงานต่างด้้าวอีก 3 ปีแหล่งที่มา

Scroll to Top