การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2567

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2567


ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

1) เศรษฐกร 6         1        อัตรา

ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร

เงินเดือน    18,900-24,000    บาท

2) ผู้ตรวจสอบภายใน 5         2        อัตรา

ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงิน

เงินเดือน    15,000-18,900    บาท

3) นักประชาสัมพันธ์ 5            1        อัตรา

ปริญาตรีทางด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) อักษรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เงินเดือน    15,000-18,900    บาท

4) นิติกร 5            2        อัตรา

ปริญญาตรีทางกฎหมาย (นิติศาสตร์)

เงินเดือน    15,000-18,900    บาท

5) นักบริหารพัสดุ 5        1        อัตรา

ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ อักษรศาสตร์

เงินเดือน        15,000-18,900    บาท

6) วิศวกร 6            1        อัตรา

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้า สาขาแมคคาทรอนิกส์ สาขาโทรคมนาคม สาขาโยธา สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหการ และต้องมีใบ ก.ว.

เงินเดือน    18,900-24,000    บาท

7) นักบริหารการลงทุน 5            1        อัตรา

ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โดยสาขาที่จบต้องเกี่ยวข้องกับภาษาจีน และต้องมีผลการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขั้นไป (อายุไม่เกิน 2 ปี)

เงินเดือน        15,000-18,900    บาท

8) เศรษฐกร  5        1        อัตรา

ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร

เงินเดือน        15,000-18,900    บาท

9) วิศวกร 5            8        อัตรา

ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสำรวจ หรือสาขาโยธา และต้องมีใบ ก.ว.

เงินเดือน    15,000 – 18,900    บาท

10) นักบริหารการเงิน 6            2        อัตรา

ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร

เงินเดือน    18,900 – 24,000    บาท

11) นักบัญชี 5         2        อัตรา

ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางบัญชี

เงินเดือน    15,000-18,900    บาท

12) นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5         1        อัตรา

ปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์

เงินเดือน    15,000-18,900    บาท

13) นักวิทยาศาสตร์ 5        1    อัตรา

ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม เคมี สุขาภิบาล ชีววิทยา เคมีเทคนิต ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสุขาภิบาล

เงินเดือน    15,000-18,900    บาท

14) นักบัญชี 5            2        อัตรา

ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

เงินเดือน    15,000-18,900    บาท

15) นักบริหารการเงิน 5            1        อัตรา

ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐสาสตร์การคลัง

เงินเดือน    15,000-18,900    บาท

ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีผลสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน และผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี/ไม่หมดอายุ นับถึงวันปิดรับสมัคร

อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ ieat.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดประกาศ            |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top