“พัชรวาท” ขอประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ หยุดปัญหาล่าสัตว์ป่า ซื้อ-ขายผิดกฎหมาย

“พัชรวาท” ขอประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ หยุดปัญหาล่าสัตว์ป่า ซื้อ-ขายผิดกฎหมาย

“พล.ต.อ.พัชรวาท” เปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2566 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ หยุดปัญหาล่าสัตว์ป่า ซื้อ-ขายผิดกฎหมาย

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ฉะเชิงเทรา เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ร่วมเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้วยแนวคิด “Save wildlife for your life : รักษาธรรมชาติ ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย” พื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 เขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมี นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ (สส.) จ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ 

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ ในการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติใน จ.ราชบุรี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ยังเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ จำเป็นอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ พร้อมกับการรณรงค์และป้องปรามผู้กระทำผิด รักษาความสมดุลทางธรรมชาติไว้ เนื่องจากพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และความเป็นอยู่ของประชาชน 

“ความสำเร็จในการอนุรักษ์สัตว์ป่า จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งการดูแลและคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การป้องกันสัตว์ป่ามิให้ถูกล่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรณรงค์ให้หยุดการซื้อ-ขายสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้พรรคพลังประชารัฐ โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค เห็นความสำคัญมาโดยตลอด ต่อการสร้างระบบนิเวศที่ต้องให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเศรษฐกิจสำคัญ”

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.พัชรวาท ยังได้ขับเคลื่อนให้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการปราบปรามทั่วประเทศ โดยเฉพาะการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าหรือสัตว์สงวนที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันดำเนินในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้คงอยู่และมีความยั่งยืน พร้อมกันนี้ การที่ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ จะมีส่วนสำคัญต่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะมีส่วนช่วยลดโลกร้อน และจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ มุ่งเป้าหมายไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธ์เป็นศูนย์ ตามเป้าหมายของไทยที่กำหนดไว้ในปี 2593

ทางด้าน น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยเห็นชอบให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในกรณีที่กลุ่มบุคคลได้กระทำความผิดกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการล่าและการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซียอยู่บ่อยครั้ง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย รวมทั้งป้องกันปัญหาการรุกล้ำเขตแดนของต่างประเทศ ซึ่งได้มีการมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ เพื่อติดตาม ดูแล และแก้ปัญหาการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว

“พล.ต.อ.พัชรวาท ให้ความสำคัญในการซื้อ-ขายสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เพราะสัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ ทำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ทำให้ระบบนิเวศมีความมั่นคง ซึ่งรัฐบาลได้รณรงค์ให้หยุดการซื้อ-ขายสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และจะทำงานบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน องค์กรอิสระต่างๆ และภาคประชาชนในการทำงานร่วมกัน เพื่อรณรงค์และหยุดปัญหาการล่าสัตว์ผิดกฎหมายให้ได้”

แหล่งที่มา

Scroll to Top