สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระรูป และลายพระหัตถ์ เป็นพระคติธรรมปีใหม่2567

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระรูป และลายพระหัตถ์ เป็นพระคติธรรมปีใหม่2567

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2567

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ” แปลความว่า “จิตที่ฝึกแล้ว นำความสุขมาให้” เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2567

พร้อมด้วยพรประทานว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ขอท่านจงหมั่นฝึกจิตให้มั่นคงดี เพื่อความสุขความเจริญทุกเมื่อเทอญ”

แหล่งที่มา

Scroll to Top