สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปี 2567 จำนวน 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปี 2567 จำนวน 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567


ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1) นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)            40        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

2) นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)    5        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3) นิติกรปฏิบัติการ            2        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

อัตราเงินเดือนที่ตำแหน่งที่ 1-3 จะได้รับ    จำนวน    15,000    บาท

ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2556

คลิกที่ภาพเพื่อดูแบบขยาย

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ oag.thaijobjob.com 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 430 บาท ไม่คืนให้ในทุกกรณี

สำนักงานกาตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดประกาศรายชื่อผุ้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567แหล่งที่มา

Scroll to Top