กรมบังคับคดี เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 25 มกราคม 2567

กรมบังคับคดี เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 25 มกราคม 2567


งานราชการล่าสุด 2567 กรมบังคับคดี

ตำแหน่งและอัตราว่างครั้งแรก

1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            9        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            7        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

ในระดับวุฒิการศึกษาที่สมัคร หรือสูงกว่า 

และจบจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดยสามารถตรวจสอบได้ที่นี่

การรับสมัครและวิธีการสมัคร

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 – 25 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมคุมประพฤติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567

อ่านรายละเอียดประกาศ            |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top