องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 167 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 167 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 มกราคม 2567


ตำแหน่งและอัตราที่รับ

1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา            2        อัตรา

เงินเดือน        9,400    บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมรายรับ 11,400 บาท

2) พนักงานขับรถบัส            2        อัตรา

เงินเดือน        9,400    บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมรายรับ 11,400 บาท

3) พนักงานขับรถยนต์            31        อัตรา

เงินเดือน        9,400    บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมรายรับ 11,400 บาท

4) ช่างก่อสร้าง            1        อัตรา

เงินเดือน        9,400    บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมรายรับ 11,400 บาท

5) คนงาน        47        อัตรา

เงินเดือน    9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมรายได้ 10,000 บาท

6) คนสวน        12        อัตรา

เงินเดือน    9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมรายได้ 10,000 บาท

7) คนครัว            1        อัตรา

เงินเดือน    9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมรายได้ 10,000 บาท

8) ภารโรง            36        อัตรา

เงินเดือน    9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมรายได้ 10,000 บาท

9) แม่บ้าน            11        อัตรา

เงินเดือน    9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมรายได้ 10,000 บาท 

10) ยาม            19        อัตรา

เงินเดือน    9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมรายได้ 10,000 บาท

11) พนักงานช่วยกายภาพบำบัด            3        อัตรา

เงินเดือน    9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมรายได้ 10,000 บาท

12) พี่เลี้ยง            2        อัตรา

เงินเดือน    9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมรายได้ 10,000 บาท

อายุ 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ประกาศเท่านั้น

การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ koratpao.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 4425 1202

เอกสารที่ใช้สมัครสอบ (แสกนหรือถ่ายสำเนาชัดเจน)

1) หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ส่วนราชการ หรือนายจ้าง ที่ระบุถึงลักษณะงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี (บางตำแหน่งตามประกาศ)

2) สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด ที่ยังไม่หมดอายุ (เฉพาะบางตำแหน่งที่ประกาศ)

3) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม

4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

5) สำเนาบัตรประชาชน

6) สำเนาทะเบียนบ้าน

7) สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง ระเบียนแสดงผลการเรียน

หลักฐานทุกฉบับ ลงลายมือชื่อ “สำเนาถูกต้อง”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |                ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top