MEA รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566

MEA รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566

วันนี้ (21 ธันวาคม 2566) นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2566 ในงานประกาศผลของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่ง MEA ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของการมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ซึ่งรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ถือเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายร่วมกัน โดยสถาบันไทยพัฒน์ ดำเนินการจัดตั้งประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ (Sustainability Disclosure Community : SDC) ขึ้นในปี 2562 เพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการ และเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีองค์กรสมาชิกจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนทั้งสิ้นกว่า 153 ราย ทั้งนี้ ในการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ MEA นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทิศทางและกระบวนการดำเนินงานที่เสริมสร้างความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน โดย MEA ได้มีการทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกปี เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครให้ครอบคลุมในทุกมิติ สามารถประเมินและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งสร้างความเชื่อมั่น (Trust) ในการไฟฟ้านครหลวง ในสังคมวงกว้าง ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องต่อไป

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top