กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 77 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 17 มกราคม 2567

กรมชลประทาน ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567


ตำแหน่งและอัตรารับสมัคร

1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000 – 16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวนศาสตร์ ทางประมง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสัตววิทยา

2) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ        1    อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

3) เศรษฐกรปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4) นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน            40        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

5) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        5        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

6) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน        10        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

7) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        2        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

8) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

9) เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน        5        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

10) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน            5        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

11) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        5        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

12) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        1        อัตรา 

(พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)

อัตราเงินเดือน        11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติเบื้องต้น

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันกับที่รับสมัครสอบขึ้นไป และ เป็นผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับรอง ตรวจสอบได้ที่นี่ >ตรวจสอบคุณวุฒิสมัครสอบราชการ<

การรับสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ rid.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 17 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมประมง กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top