สพฐ. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ส่วนกลาง) จำนวน 82 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 18 มกราคม 2567

สพฐ. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ส่วนกลาง) จำนวน 82 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 - 18 มกราคม 2567

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ        9        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        8        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ        11        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5) นิติกรปฏิบัติการ        6        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

เงินเดือน    15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาคอมพิวเตอร์

7) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        16        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

8) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน        1        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

9) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน        2        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        4        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

11) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        12        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด

12) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        6        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

13) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน        1        อัตรา

เงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันกับที่รับสมัคร หรือสูงกว่า

ผู้สมัครสอบจะต้องจบการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. ประกาศรับรอง ตรวจสอบคุณวุฒิการสมัครรับราชการ

การรับสมัครสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครทางอินเทอร์นเน็ต เว็บไซต์ obec.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 18 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และรายละเอียดการสอบ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top